Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe TremeloBaal.nU (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die we van u verzamelen.

Informatie die we verzamelen en verwerken

Terwijl u op onze website surft, verzamelen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

  • Identificatiegegevens: uw IP-adres;
  • Gegevens met betrekking tot de veiligheid: beveiligingslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken, en de user-agent van uw webbrowser.

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van ons contract om u toegang te verlenen tot onze website; en voor onze legitieme belangen om de veiligheid van onze website te waarborgen en om anonieme statistieken over het bezoek aan onze website te verzamelen.

U kunt ons ook persoonlijke gegevens verstrekken door één van de online formulieren op onze websites in te vullen; deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om uw verzoeken te behandelen, u te registreren voor evenementen of zoals specifiek aangegeven op het formulier.

Wanneer u zich registreert voor en deelneemt aan een van onze evenementen, verzamelen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

  • Identificatiegegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres;
  • De vragen die u tijdens het evenementen kunt stellen.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw naam en e-mail.

De gegevensverwerking en -processen bij TremeloBaal.nu zijn volledig handmatig en uw gegevens worden dus niet gebruikt in automatische besluitvormingsprocessen.

Delen en doorgave van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt en/of verkocht aan derden.

Om ons te ondersteunen bij de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derde verwerkers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken en die onderworpen zijn aan passende geheimhoudingsclausules:

  • one.com, die ons voorziet van onze e-mail-, webhostingplatforms;

Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat ook het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derden met wie we uw persoonsgegevens delen eveneens over adequate veiligheidsmaatregelen beschikken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van de aard van de verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Uw rechten

U hebt het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang.

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naarprivacy@TremeloBaal.nu.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Updates van deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 13 oktober 2021.